วัฒนธรรม สังคม และภาษา

วัฒนธรรมและภาษา
ทำไมการเรียนรู้วัฒนธรรมและภาษาถึงเป็นสิ่งจำเป็นต่อชีวิตประจำวัน เราคงกล่าวได้ว่า บนโลกใบนี้ไม่ได้มีเพียงภาษา ที่ใช้พูดเพียงภาษาเดียว หรือวัฒนธรรมประเพณีขนบเดียวเท่านั้น ถึงแม้ว่าเราจะมีภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลาง แต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกคนบนโลกใบนี้จะสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ และถึงแม้ว่าการเชื่อมต่อ หรือการสื่อสารต่าง ๆ จะสามารถเชื่อมคนทั้งโลกเข้าไว้ด้วยกันได้แล้วก็ตาม จนเหมือนเป็นโลกไร้พรหมแดน แต่ในแต่ละประเทศนั้นก็ยังมีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตนเองอยู่

จะดีแค่ไหน ที่การเรียนภาษาไม่ได้จำกัดแค่ในหนังสือหรือในห้องเรียน หรือการเรียนรู้วัฒนธรรมของแต่ละประเทศไม่ใช่แค่เพียงในทีวีหรือคอมพิวเตอร์ จะดีแค่ไหนถ้าเราได้เรียนภาษากับเจ้าของภาษาโดยตรง โดยเราสามารถพัฒนาความสามารถในการฟังและพูดได้ดีกว่าในห้องเรียน เข้าใจวัฒนธรรมของเขาได้ โดยการมีปฎิสัมพันธ์กับเจ้าของวัฒนธรรมเนั้น

เราเป็นผู้สนับสนุนการศึกษาระหว่างประเทศ เพื่อให้นักเรียนที่ได้รับทุนได้มีโอกาสพัฒนาความรู้ความสามารถ ทั้งในด้านวิชาการและภาษา และเรียนรู้วัฒนธรรมเพื่อรู้จักการเอาตัวรอด และปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ฝึกฝนการเรียนรู้และพัฒนาการเป็นผู้นำ

นักเรียนทุนของเรา นอกจากจะเรียนรู้วัฒนธรรมต่างชาติแล้ว ยังต้องนำวัฒนธรรมอันดีงามของไทยไปเพ่ยแพร่สอนมวยไทย เราสนับสนุนให้นักเรียนทุนของเรามีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนที่ไปศึกษา และยังจัดให้อยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ที่เราคัดกรองอีกด้วย เพื่อเป็นการใกล้ชิดเรียนรู้วัฒนธรรมต่าง ๆที่ใช้ในชีวิตประจำวัน หรือความเป็นอยู่ของประเทศนั้น ๆ รวมถึงการมีส่วนร่วมกิจกรรมต่าง ๆของชุมชน ไม่ว่าจะเป็นงานเทศกาลต่าง ๆ เพื่อเป็นการฝึกฝนตนเองในการปรับตัว ความมีน้ำใจ การมีส่วนร่วม การฝึกทักษะการเอาตัวรอด หรือความอดทน เป็นต้น

นี่คือสิ่งที่องค์กรของเราเน้นย้ำ เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียน เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับตัวเองและประเทศชาติ สร้างความได้เปรียบเชิงเยาวชน การเข้าร่วมโครงการของเรา จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่จะช่วยพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศชาติต่อไป

วัฒนธรรมและภาษา

วัฒนธรรมและภาษา

ทางสถาบันมีโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักเรียน ที่สนใจศึกษาต่อต่างประเทศได้แก่ สหรัฐอเมริกา เยอรมนี ญี่ปุ่น จีน บราซิล อิตาลี แอฟริกา เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีโอกาสศึกษา เรียนรู้วัฒนธรรมที่หลากหลาย และเรียนรู้ภาษา โดยพำนักอยู่กับครอบครัวของประเทศนั้น เพื่อการปรับตัวให้เข้ากับสังคมและวัฒนธรรมอย่างใกล้ชิด โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือก จะต้องยื่นเจตจำนงต่อประเทศที่ตัวเองต้องการไปศึกษา พร้อมทั้งอธิบายรายละเอียดและข้อมูลที่เลือกประเทศ ที่จะไปอย่างครบถ้วน

ทางหน่วยงานของเราได้จัดหาโรงเรียนสำหรับศึกษาต่อ เพื่อนักเรียนที่ได้รับทุนของเรา นอกจากนักเรียนจะได้เรียนวิชาการแล้ว ทางโรงเรียนยังมีกิจกรรมต่าง ๆ สำหรับนักเรียน เช่น การจัดทัศนศึกษาของโรงเรียน โดยพาไปดูสถานที่สำคัญต่าง ๆ เช่น Museum ,Monument การจัด Outing trip หรือการออกค่ายาย และกิจกรรมภายในโรงเรียน เช่น งานกีฬาของโรงเรียน โดยการพักอาศัย นักเรียนทุนจะได้พักรวมอยู่กับครอบครัวของประเทศนั้น เพื่อที่จะได้เรียนรู้วัฒนธรรมอย่างใกล้ชิด และได้ใช้ภาษาอยู่เป็นประจำ โดยได้ใกล้ชิดและเรียนรู้การเป็นอยู่ของคนในท้องถิ่น

โครงการที่เราจัดทำขึ้นมาได้เป็นที่ยอมรับ โดยผู้ที่สนใจ สามารถสอบถามประสบการ์ณและสิ่งที่ได้รับกับรุ่นพี่ ที่ได้รับทุนไปเรียนต่ออิตาลีในปีก่อน ซึ่งผลจากการไปศึกษาต่อครั้งนี้ จะไม่ได้แค่ภาษา แต่ยังเป็นการฝึกความรับผิดชอบ ความกล้า ความอดทน การรู้จักการแก้ปัญหา และฝึกการเป็นผู้นำ