เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา
เราเป็นองค์กรที่ถูกจัดตั้งโดยความร่วมมือระหว่างองค์กรเอกชนและรัฐบาล ซึ่งจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเยาวชนให้มีประสิทธิภาพ รักการพัฒนาตนเอง ด้วยการจัดหาทุนการศึกษาต่างประเทศให้กับนักเรียนที่สนใจ เราได้ประสานและร่วมมือกับองค์กรต่างระหว่างประเทศ ทั้งฝ่ายการศึกษา องค์กรส่วนท้องถิ่น หน่วยงานรัฐบาล บริษัทเอกชน เพื่อทำให้วัตถุประสงค์ของเราลุล่วงไปได้ด้วยดี

เราหวังที่จะมอบโอกาสทางการศึกษา การเรียนรู้ ประสบการณ์ที่มีคุณค่า ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานของเรา ทำให้เราทราบว่า อะไรเป็นที่ต้องการของนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา เรามีการเตรียมพร้อมทั้งการทดสอบ และฝึกอบรมให้กับผู้ที่สนใจ เพื่อคัดสรรทุนที่เหมาะสมให้ นอกเหนือจากวิชาการที่จะได้รับ เรายังหวังว่า ผู้ได้รับทุนของเรายังสามารถพัฒนาภาษา และการปรับตัว โดยเราจะให้ผู้รับทุนได้ไปใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ เพื่อเรียนรู้วัฒนธรรม วิถีชีวิตความเป็นอยู่ และเน้นให้นักเรียนของเราได้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เมื่ออยู่ต่างประเทศ

เรามีหลักสูตรต่าง ๆ ตามความเหมาะสมของผู้ได้รับทุน ทั้งการเรียนภาษา ทุนการศึกษาระยะสั้น ยาว และทุนฝึกงาน โดยเรามี Certificate รองรับให้กับนักเรียนทุนของเรา

เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เราจะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเยาวชน เพื่อกำลังขับเคลื่อนที่มีประสิทธิภาพแก่สังคม