ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับ es-ilc.org

บทนำ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขมาตรฐานของเว็บไซต์เหล่านี้ที่เขียนบนหน้าเว็บนี้จะจัดการการใช้งานเว็บไซต์ของเรา ES-ILC สามารถเข้าถึงได้ที่ es-ilc.org
ข้อกำหนดเหล่านี้จะถูกนำไปใช้อย่างสมบูรณ์และมีผลต่อการใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณ การใช้เว็บไซต์นี้แสดงว่าคุณตกลงที่จะยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดที่เขียนไว้ที่นี่ คุณต้องไม่ใช้เว็บไซต์นี้หากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดและเงื่อนไขมาตรฐานของเว็บไซต์ใด ๆ เหล่านี้
ผู้เยาว์หรือผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้เว็บไซต์นี้

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

นอกเหนือจากเนื้อหาที่คุณเป็นเจ้าของภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้ es-ilc.org และ / หรือผู้อนุญาตเป็นเจ้าของสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาและเนื้อหาทั้งหมดที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้
คุณได้รับใบอนุญาตแบบ จำกัด เพื่อวัตถุประสงค์ในการดูเนื้อหาที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้เท่านั้น

ข้อ จำกัด

คุณถูก จำกัด โดยเฉพาะจากสิ่งต่อไปนี้:

  • การเผยแพร่เนื้อหาของเว็บไซต์ในสื่ออื่นใด
  • การขายการให้ใบอนุญาตช่วงและ / หรือการค้าเนื้อหาเว็บไซต์ใด ๆ
  • การแสดงต่อสาธารณะและ / หรือแสดงเนื้อหาเว็บไซต์ใด ๆ
  • ใช้เว็บไซต์นี้ในทางใด ๆ ที่เป็นหรืออาจสร้างความเสียหายต่อเว็บไซต์นี้
  • การใช้เว็บไซต์นี้ในทางใด ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการเข้าถึงเว็บไซต์นี้ของผู้ใช้
  • การใช้เว็บไซต์นี้ขัดต่อกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องหรือในทางใดทางหนึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อเว็บไซต์หรือต่อบุคคลหรือองค์กรธุรกิจใด ๆ
  • มีส่วนร่วมในการขุดข้อมูลการเก็บเกี่ยวข้อมูลการดึงข้อมูลหรือกิจกรรมอื่นใดที่คล้ายคลึงกันที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้
  • การใช้เว็บไซต์นี้เพื่อมีส่วนร่วมในการโฆษณาหรือการตลาด

พื้นที่บางส่วนของเว็บไซต์นี้ถูก จำกัด ไม่ให้คุณเข้าถึงได้และ es-ilc.org อาจ จำกัด การเข้าถึงโดยคุณไปยังพื้นที่ใด ๆ ของเว็บไซต์นี้ได้ตลอดเวลาตามดุลยพินิจของคุณ ID ผู้ใช้และรหัสผ่านใด ๆ ที่คุณอาจมีสำหรับเว็บไซต์นี้เป็นความลับและคุณต้องรักษาความลับด้วย

เนื้อหาของคุณ

ในข้อกำหนดและเงื่อนไขมาตรฐานของเว็บไซต์ “เนื้อหาของคุณ” หมายถึงเสียงข้อความวิดีโอรูปภาพหรือเนื้อหาอื่น ๆ ที่คุณเลือกที่จะแสดงบนเว็บไซต์นี้ ด้วยการแสดงเนื้อหาของคุณคุณให้สิทธิ์ es-ilc.org แบบไม่ผูกขาดและไม่สามารถเพิกถอนได้ทั่วโลกในการใช้ทำซ้ำดัดแปลงเผยแพร่แปลและแจกจ่ายในสื่อใด ๆ และทั้งหมด
เนื้อหาของคุณต้องเป็นของคุณเองและต้องไม่ละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สาม es-ilc.org ขอสงวนสิทธิ์ในการลบเนื้อหาใด ๆ ของคุณออกจากเว็บไซต์นี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ไม่มีการรับประกัน

เว็บไซต์นี้มีให้ “ตามที่เป็นอยู่” พร้อมความผิดพลาดทั้งหมดและ es-ilc.org ไม่แสดงการรับรองหรือการรับประกันใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้หรือเนื้อหาที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ นอกจากนี้ไม่มีสิ่งใดในเว็บไซต์นี้ที่จะตีความว่าให้คำแนะนำแก่คุณ

กฏเกณฑ์ของหนี้สิน

es-ilc.org ไม่ว่าในกรณีใด ๆ เจ้าหน้าที่กรรมการและพนักงานของ บริษัท จะไม่รับผิดชอบต่อสิ่งใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือในทางใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณไม่ว่าความรับผิดดังกล่าวจะอยู่ภายใต้สัญญา es-ilc.org รวมถึงเจ้าหน้าที่กรรมการและพนักงานจะไม่รับผิดชอบต่อความรับผิดทางอ้อมผลสืบเนื่องหรือความรับผิดพิเศษใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือในทางใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เว็บไซต์นี้ของคุณ

การชดใช้ค่าเสียหาย

คุณต้องชดใช้ค่าเสียหายให้กับ es-ilc.org ในขอบเขตสูงสุดจากและต่อความรับผิดค่าใช้จ่ายความต้องการสาเหตุของการดำเนินการความเสียหายและค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดข้อกำหนดใด ๆ ของข้อกำหนดเหล่านี้

การเป็นโมฆะ

หากพบว่าข้อกำหนดใด ๆ ของข้อกำหนดเหล่านี้ไม่ถูกต้องภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ข้อกำหนดดังกล่าวจะถูกลบโดยไม่ส่งผลกระทบต่อบทบัญญัติที่เหลืออยู่ในที่นี้

รูปแบบของข้อกำหนด

es-ilc.org ได้รับอนุญาตให้แก้ไขข้อกำหนดเหล่านี้ได้ตลอดเวลาตามที่เห็นสมควรและโดยการใช้เว็บไซต์นี้คุณต้องอ่านข้อกำหนดเหล่านี้เป็นประจำ

การมอบหมายงาน

es-ilc.org ได้รับอนุญาตให้มอบหมายโอนและทำสัญญาช่วงสิทธิ์และ / หรือภาระผูกพันภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ อย่างไรก็ตามคุณไม่ได้รับอนุญาตให้มอบหมายโอนหรือรับช่วงสิทธิและ / หรือภาระผูกพันใด ๆ ของคุณภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้

ข้อตกลงทั้งหมด

ข้อกำหนดเหล่านี้ถือเป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่าง es-ilc.org และคุณเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์นี้และมีผลแทนที่ข้อตกลงและความเข้าใจก่อนหน้านี้ทั้งหมด

กฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอำนาจศาล

ข้อกำหนดเหล่านี้จะอยู่ภายใต้และตีความตามกฎหมายของรัฐและคุณส่งไปยังเขตอำนาจศาลที่ไม่ผูกขาดของศาลของรัฐและรัฐบาลกลางที่ตั้งอยู่เพื่อการระงับข้อพิพาทใด ๆ